[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
歐陽龍  ♂
欧阳龙
Au-Yeung Lung
拼音: ōu yáng lóng
Ou-Yang Lung,  Ou Yanglong


 
影視作品 / Filmography (1964-1986)
 
  演員 / Actor (1964-1986)
    台北十四號水門 / Taipeh Water Gate No. 14 (1964)    
    純情淚的小花 / Innocent Tears of Little Flower (1969)    
    金大班的最後一夜 / The Last Night of Madam Chin (1984)    
    野牛鬥金牛 / Fast Moves (1984)    
    今夜微雨 / Those Were the Days (1986)    
 
 
Biography
 
  Wife: Sunny Fu/Fu Chuen

Daughters: Nini Ou-Yang, Nana Ou-Yang, Didi Ou-Yang.