[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
王同輝  ♂
王同辉
Wang Tong-Hui
拼音: wáng tóng huī
Wong Tung-Fai,  Wang Tonghui 
影視作品 / Filmography (2005-2021)
 
  演員 / Actor (2005-2021)
    銀飾 / Silver Ornaments (2005) ... / Lu Daojing
    風過菜花黃 / The Wind and the Warlord (2012)    
    我的影子在奔跑 / My Running Shadow (2013) ... / Li Yahui
    啊朋友還錢 / Return the Money (2013)    
    長津湖 / The Battle at Lake Changjin (2021) ... 斷臂站長(輯安車站人物) / Station master