[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
鄭天仕
郑天仕
Zheng Tian-Shi
拼音: zhèng tiān shì
Cheng Tin-Si,  Jeng Tin-Si
 
影視作品 / Filmography (1958-1960)
 
  監製 / Producer
    女大十八變 / The Ugly Duckling Can Grow into a Swan (1958)    
    海演春色 / Springtime on the Beach (1959)    
    桃花淚 / Tragic Melody (1960)