[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
方書青
方书青
Fang Shu-Ching
拼音: fāng shū qīng
Fong Shu-Ching
 
影視作品 / Filmography (1967-1972)
 
  演員 / Actor (1967-1972)
    苔痕 / Lover No Return (1967)    
    秦雪梅 / Qin Xue Mei (1967)    
    幾度花落時 / The Forgotten Woman (1970)    
    午夜留香 / A Killer in White Clothing (1971)    
    雙鎗王八妹 / Woman Guerilla with Two Guns (1971)    
    尋母十七年 / 17 Years Desperate Search (1971)    
    爬山虎 / Tiger (1972)