[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
胡孟蓉  ♀
Hu Meng-Yong
拼音: mèng róng
Wu Mang-Yung
 
影視作品 / Filmography (1984-1989)
 
  梳頭 / Hair Dressing
    屠夫 / Butcher (1984)    
  服裝 / Costume
    癡線特警出更 / Naughty Cadets on Patrol (1987)    
  服裝指導 / Costume Designer
    先生騙鬼 / Xian Sheng Pian Gui (1987)    
    報告典獄長 / It's a Mad Mad Prison (1988)    
    天龍地虎 / Tian Long Dih Huu (1989)