[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
孔志明
Kong Chi-Ming
拼音: kǒng zhì míng
Hung Chi-Ming
 
影視作品 / Filmography (1959-1981)
 
  監製 / Producer
    / The Bridge (1966)    
    日出,日落 / Sun Rise, Sun Set (1967)    
    最標準的丈夫 / Zui Biaozhun De Zhangfu (1967)    
    少女的春天 / A Girl in Spring (1968)    
    再會吧!東京 / Sayonara Tokyo (1981)    
  製片 / Production Manager
    玫瑰戀 / Love for Rose (1959)    
    在室女 / Still Virgin (1962)    
    驚某大丈夫 / Scared of Husband (1963)