[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
陳斌俠
陈斌侠
Chan Ban-Hap
拼音: chén bīn xiá
 
影視作品 / Filmography (1953-1955)
 
  演員 / Actor (1953-1955)
    新封神榜 / The God's Story (1953)    
    拗碎靈芝 / Splitting the Magic Herb (1955)    
    背解紅羅 / Untying the Red Silk Knot Back-Handed (1955)