[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
寄明
Ji Ming
拼音: míng
Kei Ming
 
影視作品 / Filmography (1956-1966)
 
  作曲 / Composer
    李時珍 / Li Shizhen (1956)    
    霧海夜航 / Sailing in a Foggy Night (1957)    
    春滿人間 / Spring Reigns Everywhere (1959)    
    血碑 / Blood Monument (1964)    
    金沙江畔 / Along the Jinsha River (1966)