[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
田曉鵬
田晓鹏
Tian Xiao-Peng
拼音: tián xiǎo péng
Tin Hiu-Pang
 
影視作品 / Filmography (2015)
 
  導演 / Director
    西游記之大聖歸來 / Monkey King: Hero Is Back (2015)    
  執行導演 / Executive Director
    龍在哪裡? / Where's the Dragon? (2015)    
  編劇 / Writer
    西游記之大聖歸來 / Monkey King: Hero Is Back (2015)