[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
楊寧
杨宁
Yang Ning (2)
拼音: yáng níng
 
影視作品 / Filmography (2015-2021)
 
  編劇 / Writer
    愛我就陪我看電影 / Lovers & Movies (2015)    
    半夜叫你別回頭 / Midnight Whisper (2015)    
    碟仙之畢業照 / The Haunted Graduation Photo (2017)    
    黃飛鴻之南北英雄 / The Unity of Heroes (2018)    
    修仙傳之煉劍 / Xiu Xian Chuan Zhi Lian Jian (2021)