[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
尚相謙
尚相谦
Shang Xiang-Qian
拼音: shàng xiāng qiān
Shang Xiangqian,  Seung Seung-Him
 
影視作品 / Filmography (2015-2016)
 
  出品人 / Presenter
    愛我就陪我看電影 / Lovers & Movies (2015)    
    半夜叫你別回頭 / Midnight Whisper (2015)    
    貓臉老太太 / Mother's Revenge (2016)    
    聊齋新編之畫皮新娘 / Ghost Story: Bride with Painted Skin (2016)    
    床下有人3 / Under the Bed 3 (2016)    
    筆仙撞碟仙 / When Pen Ghost Meets Plate Ghost (2016)