[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
陳鵬升
陈鹏升
Chen Peng-Sheng
拼音: chén péng shēng
 
影視作品 / Filmography (1966-1970)
 
  演員 / Actor (1966-1970)
    黃金地獄門 / Golden Gates of Hell (1966)    
    燒酒仙大鬧女人島 / Shao Jiu Immortal Cause Havoc On Women Island (1968)    
    女龍王 / Female Dragon King (1969)    
    流浪燒酒仙 / Drifting Shao Wine Immortal (1969)    
    女人聖地 / Women Shrine (1969)    
    最熱情的一夜 / The Most Passionate Night (1970)    
    恐怖二十四小時 / Scary 24 Hours (1970)