[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
陳俊宏
陈俊宏
Chen Chun-Hong
拼音: chén jùn hóng
Chen Chun-Hung
 
影視作品 / Filmography (2015-2018)
 
  剪接 / Editor
    百日告別 / Zinnia Flower (2015)    
    血觀音 / The Bold, the Corrupt and the Beautiful (2017)    
    花甲大人轉男孩 / Back to the Good Times (2018)