[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
金湘
Jin Xiang
拼音: jīn xiāng
Kam Seung
 
影視作品 / Filmography (1984-1986)
 
  音樂 / Music
    木屋 / The Log Cabin (1984)    
    砂礫 / Gravel (1984)    
    金陵之夜 / Nights in Nanjing (1985)    
    逃犯 / Escaped Convict (1986)    
    鴿子迷的奇遇 / The Adventures of a Pigeon Fancier (1986)