[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
王興昌
王兴昌
Wang Xing-Chang
拼音: wáng xìng chāng
Wong Hing-Cheung
 
影視作品 / Filmography (1976-2001)
 
  美術指導 / Art Director
    征途 / The Journey (1976)    
    夜半歌聲 / Song at Midnight (1985)    
    凶手與懦夫 / The Murderer and the Craven (1987)    
    蜜月再來 / Second Honeymoon (1992)    
    走出西柏坡 / Red Turn (2001)