Hip Woh Yuk Lok Goo Ban Yau Haan Gung Shut
協和育樂股份有限公司

 
Filmography
 
Production Company
  Jin Pin Mei (1996)
  New Jin Pin Mei V (1996)
  New Jin Pin Mei IV (1996)
  New Jin Pin Mei III (1996)
  New Jin Pin Mei II (1996)