明月幾時圓
When Dreams Come True (1967)

VCD cover

Liu Wei-Bin

Wu Fung (2)

Chen Chen (1)

Niu Fang-Yu
 


Shih Yin-Yin

Lu Shih

Ko Yu-Min

Tien Yeh
 
Liu Wei-Bin
Wu Fung (2)

Chen Chen (1)
 


Niu Fang-Yu

Chen Chen (1)
Liu Wei-Bin

Liu Wei-Bin

Liu Wei-Bin
 


Niu Fang-Yu

Niu Fang-Yu

Butterfly Wu

Lu Shih
 


Shih Yin-Yin

Chen Chen (1)

Liu Wei-Bin
Chen Chen (1)

Chen Chen (1)
 


Liu Wei-Bin
Niu Fang-Yu

Liu Wei-Bin
Wu Fung (2)
Chen Chen (1)
Butterfly Wu

Liu Wei-Bin
Wu Fung (2)
Chen Chen (1)