Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
楊紫瓊
Michelle Yeoh  ♀


貓頭鷹與小飛象 (1984)

皇家師姐 (1985)

皇家師姐 (1985)

皇家師姐 (1985)

皇家師姐 (1985)
 

皇家師姐 (1985)

皇家師姐 (1985)

皇家師姐 (1985)

皇家師姐 (1985)

夏日福星 (1985)
 

皇家戰士 (1986)

中華戰士 (1987)

中華戰士 (1987)

中華戰士 (1987)

中華戰士 (1987)
 

中華戰士 (1987)

中華戰士 (1987)

中華戰士 (1987)

通天大盜 (1987)

警察故事III超級警察 (1992)
 

東方三俠 (1993)

太極張三豐 (1993)

太極張三豐 (1993)

太極張三豐 (1993)

東方三俠 (1993)
 

東方三俠 (1993)

武俠七公主 (1993)

武俠七公主 (1993)

東方三俠 (1993)

武俠七公主 (1993)
 

現代豪俠傳 (1993)

現代豪俠傳 (1993)

現代豪俠傳 (1993)

超級計劃 (1993)

超級計劃 (1993)
 

超級計劃 (1993)

超級計劃 (1993)

超級計劃 (1993)

超級計劃 (1993)

新流星蝴蝶劍 (1993)
 

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)
 

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)
 

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)

詠春 (1994)
 

詠春 (1994)

阿金 (1996)

阿金 (1996)

阿金 (1996)

阿金 (1996)
 

阿金 (1996)

阿金 (1996)

阿金 (1996)

阿金 (1996)

阿金 (1996)
 

阿金 (1996)

阿金 (1996)

阿金 (1996)

星月童話 (1999)

臥虎藏龍 (2000)
 

臥虎藏龍 (2000)

臥虎藏龍 (2000)

天脈傳奇 (2002)

天脈傳奇 (2002)

天脈傳奇 (2002)
 

天脈傳奇 (2002)

天脈傳奇 (2002)

天脈傳奇 (2002)

天脈傳奇 (2002)

天脈傳奇 (2002)
 

天脈傳奇 (2002)

天脈傳奇 (2002)

飛鷹 (2004)

飛鷹 (2004)

飛鷹 (2004)
 

飛鷹 (2004)

蘇乞兒 (2010)

臥虎藏龍:青冥寶劍 (2016)