[English] [中文]
Displaying English
董志華
Dung Chi-Wa


Great Shanghai 1937 (1986)

Great Shanghai 1937 (1986)

Great Shanghai 1937 (1986)

Great Shanghai 1937 (1986)

Great Shanghai 1937 (1986)
 

Great Shanghai 1937 (1986)
Left: Lau Lai-Gwan as She Woy Jeng, alias Mrs. Ng Si Bo<BR>
Right: Dung Chi-Wa
Great Shanghai 1937 (1986)
Left: Dung Chi-Wa<BR>
Right: Suen Yee-Man
Great Shanghai 1937 (1986)
Dung Chi-Wa
Great Shanghai 1937 (1986)

Cross the River (1988)
 

Cross the River (1988)

Cross the River (1988)

Cross the River (1988)
Dung Chi-Wa as Mu Hsiao-liu
Cross the River (1988)
Dung Chi-Wa as Mu Hsiao-liu
Cross the River (1988)
 
Dung Chi-Wa as Mu Hsiao-liu
Cross the River (1988)

Cross the River (1988)

Cross the River (1988)

Cross the River (1988)

Cross the River (1988)
 

Slaughter in Xian (1990)
Dung Chi-Wa as Vice Captain Ho Yuen Sun
Slaughter in Xian (1990)
Dung Chi-Wa as Vice Captain Ho Yuen Sun
Slaughter in Xian (1990)
Dung Chi-Wa as Vice Captain Ho Yuen Sun
Slaughter in Xian (1990)
Dung Chi-Wa as Mu Ye-chi
Hidden Hero (1990)
 
Dung Chi-Wa as Mu Ye-chi
Hidden Hero (1990)
Dung Chi-Wa as
Hidden Hero (1990)
Dung Chi-Wa as
Hidden Hero (1990)
Dung Chi-Wa as
Hidden Hero (1990)
Dung Chi-Wa as
Hidden Hero (1990)
 
Dung Chi-Wa as
Hidden Hero (1990)
Left: Chau Ping<BR>
Right: Dung Chi-Wa
Slaughter in Xian (1990)
Left: Chau Ping<BR>
Right: Dung Chi-Wa
Slaughter in Xian (1990)
Monkey King
Journey to the West (1991)
Dung Chi-Wa as the	Monkey King
Journey to the West (1991)
 
Dung Chi-Wa as the Monkey King, in disguise
Journey to the West (1991)

Journey to the West (1991)
Dung Chi-Wa (Monkey  King) and Wong Yuk-Cheng (Leopard King)
Journey to the West (1991)
Leopard King (L), and Dung Chi-Wa as The Monkey  King (R)
Journey to the West (1991)

Journey to the West (1991)
 

Journey to the West (1991)
Left to right: Sand, the Monkey King, Mu Cha, Nai Cha, and King Cha
Journey to the West (1991)
Dung Chi-Wa as The Monkey King
Journey to the West (1991)

Ninja in Ancient China (1993)

Ninja in Ancient China (1993)
 

Ninja in Ancient China (1993)

Ninja in Ancient China (1993)
from the DVD
Ninja in Ancient China (1993)
left to right: Chu Chi Ling, Xing Yu and Dung Chi Wa
Kung Fu Hustle (2004)

Kung Fu Hustle (2004)
 

Kung Fu Wing Chun (2010)

Kung Fu Wing Chun (2010)