[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
樊俊航
Fan Jun-Hang
拼音: fán jùn háng
Fan Cheun-Hong
 
影視作品 / Filmography (2012-2014)
 
  演員 / Actor (2012-2014)
    超蛙战士之威武教官 / Animen II (2012) ... [國語配音員] / [Voice:Mandarin]
    高鐵英雄 / Train Heroes (2013) ... [國語配音員] / [Voice:Mandarin]
    賽爾號大電影3之戰神聯盟 / Seer III: Heroes Alliance (2013) ... [國語配音員] / [Voice:Mandarin]
    秦時明月 / The Legend of Qin (2013) ... [國語配音員] / [Voice:Mandarin]
    賽爾號大電影4:聖魔之戰 / Seer 4 (2014) ... [國語配音員] / [Voice:Mandarin]